Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Το άδειασμα του Λαού και της Ριζοσπαστικής Αριστεράς


του Νικόλαου Τζαχρήστα

Οι ημέρες που που πέρασαν μετά την γεναία επικράτηση του ΟΧΙ με 61,3% άφησαν πίσω τους πολλά ερωτηματικά και πολλά άσχημα συναισθήματα. Ποιο ήταν το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις 03/01/2015; Ποια ήταν η επικοινωνία της κυβέρνησης με κόμμα-λαό για 5 μήνες πριν έρθουμε στις τελευταίες 3 κρίσιμες εβδομάδες;

Ποια ήταν η αλ­λη­λε­πί­δρα­ση συλ­λο­γι­κο­τή­των και κι­νη­μά­των με την κυ­βέρ­νη­ση σύμ­φω­να με τις προ­ε­κλο­γι­κές εξαγ­γε­λί­ες του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ; Αν ο λαός ήξερε το πως θα χρη­σι­μο­ποιού­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός το ΟΧΙ τι πραγ­μα­τι­κά θα έκανε; Εφό­σον στο πίσω μέρος του μυα­λού των μελών της κυ­βέρ­νη­σης υπήρ­χε και το σε­νά­ριο της ρήξης γιατί δεν προ­ε­τοι­μά­στη­κε ένα σχέ­διο ρήξης από τις πρώ­τες επα­φές κυ­βέρ­νη­σης-ευ­ρω­παί­ων από τον Φε­βρουά­ριο; Ποιος πα­ρέ­κλι­νε από το πρό­γραμ­μα και το σκε­πτι­κό του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η κυ­βέρ­νη­ση ή οι δια­φω­νού­ντες(όχι-πα­ρόν-απών); Η κυ­βέρ­νη­ση ήταν πα­ρού­σα σε συ­νε­λεύ­σεις-συ­ζη­τή­σεις των μελών της πο­λι­τι­κής γραμ­μα­τεί­ας τον τε­λευ­ταίο μήνα και αν ήταν γιατί βρέ­θη­κε προ εκ­πλή­ξε­ων από τους δια­φω­νού­ντες στην εξου­σιο­δό­τη­ση Τσα­κα­λώ­του για την κυ­βερ­νη­τι­κή αί­τη­ση-πρό­τα­ση;

Στα πρω­το­σέ­λι­δα των Κυ­ρια­κά­τι­κων(12.07.2015) εφη­με­ρί­δων το μα­ξί­μου δυ­σφο­ρεί με τους δυο υπουρ­γούς και την πρό­ε­δρο της βου­λής που αρ­νή­θη­καν να υπερ­ψη­φί­σουν την πρό­τα­ση της κυ­βέρ­νη­σης για δια­πραγ­μά­τευ­ση με βάση την Ελ­λη­νι­κή πρό­τα­ση. Το ερώ­τη­μα είναι ποιος θα έπρε­πε να δυ­σφο­ρεί με ποιον; Δεν έχει δι­καί­ω­μα ο πρω­θυ­πουρ­γός να κα­θαι­ρέ­σει εκεί­νους που έμει­ναν πι­στοί στις προ­ε­κλο­γι­κές εξαγ­γε­λί­ες, στο με­γά­λο όχι του λαού. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είναι ένα κόμμα που απαρ­τί­ζε­ται από πολ­λές αρι­στε­ρές συ­νι­στώ­σες που πριν τις εκλο­γές της 25ης Ια­νουα­ρί­ου τα συλ­λο­γι­κά όρ­γα­να απο­φά­σι­σαν ποιες θα είναι οι κα­τευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές και οι πε­ρι­βό­η­τες κόκ­κι­νες γραμ­μές και την 25η Ια­νουα­ρί­ου ο λαός ψή­φι­σε για αυτές τις κα­τευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές.

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­ε­κλο­γι­κά αλλά και από πάντα επι­κα­λού­νταν τις συλ­λο­γι­κό­τη­τες και τα κι­νή­μα­τα που τον ανέ­δει­ξαν ως δύ­να­μη εξου­σί­ας τε­λι­κά. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ απο­μα­κρύν­θη­κε από το κόμμα, από την βάση του, από τα κι­νή­μα­τα και βά­δι­ζε χωρίς να υπάρ­χει αλ­λη­λε­πί­δρα­ση με­τα­ξύ όλων αυτών των πα­ρα­γό­ντων ως το σή­με­ρα.

*Στο επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο πρό­γραμ­μα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με­τα­ξύ άλλων υπήρ­χαν και τα πα­ρα­κά­τω ση­μεία:

«Πρώ­τον: Πα­ρα­μέ­νου­με στα­θε­ροί στην επι­δί­ω­ξη πρω­το­γε­νώς ισο­σκε­λι­σμέ­νων προ­ϋ­πο­λο­γι­σμών καθώς και στην ανά­γκη εξαί­ρε­σης από τον υπο­λο­γι­σμό του ελ­λείμ­μα­τος του προ­γράμ­μα­τος δη­μο­σί­ων επεν­δύ­σε­ων.

Δεύ­τε­ρον: Επι­διώ­κου­με την συμ­φω­νία για ανα­πτυ­ξια­κά ερ­γα­λεία, που θα συμ­βάλ­λουν στην συ­νο­λι­κή ανά­πτυ­ξη που αφορά όλους τους πο­λί­τες

Τρί­τον: Προ­στα­τεύ­ου­με το Τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα στα πλαί­σια της ΕΚΤ και εγ­γυό­μα­στε τις κα­τα­θέ­σεις των Ελ­λή­νων πο­λι­τών

Τέ­ταρ­τον: Δια­πραγ­μα­τευό­μα­στε εντός των πλαι­σί­ων της ευ­ρω­παϊ­κής ένω­σης και των ευ­ρω­παϊ­κών θε­σμών στα πλαί­σια μιας νέας ρε­α­λι­στι­κής συμ­φω­νί­ας εξυ­πη­ρέ­τη­σης του χρέ­ους και ανά­πτυ­ξης της πραγ­μα­τι­κής οι­κο­νο­μί­ας για αμοι­βαία ωφέ­λεια, ώστε να επι­τύ­χου­με τε­λι­κώς τους ακό­λου­θους στό­χους:

Τη δια­γρα­φή του με­γα­λύ­τε­ρου μέ­ρους της ονο­μα­στι­κής αξίας του χρέ­ους, ώστε να γίνει βιώ­σι­μο με τε­χνι­κή που δεν θα ζη­μιώ­νει τους λαούς της Ευ­ρώ­πης, αλλά μέσω των συλ­λο­γι­κών ευ­ρω­παϊ­κών μη­χα­νι­σμών. Έγινε για τη Γερ­μα­νία το 1953. Να γίνει και για την Ελ­λά­δα το 2015.

«Ρήτρα ανά­πτυ­ξης» στην απο­πλη­ρω­μή του, έτσι ώστε να εξυ­πη­ρε­τεί­ται από την ανά­πτυ­ξη και όχι από το πλε­ό­να­σμα του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού.

Πε­ρί­ο­δος χά­ρι­τος, δη­λα­δή «moratorium» στην εξυ­πη­ρέ­τη­σή του, για την άμεση εξοι­κο­νό­μη­ση πόρων για την ανά­πτυ­ξη και την επα­νεκ­κί­νη­ση της οι­κο­νο­μί­ας

Εξαί­ρε­ση του προ­γράμ­μα­τος δη­μό­σιων επεν­δύ­σε­ων από τους πε­ριο­ρι­σμούς του Συμ­φώ­νου Στα­θε­ρό­τη­τας και Ανά­πτυ­ξης για ορι­σμέ­νη χρο­νι­κή πε­ρί­ο­δο.

Συμ­φω­νία για «Ευ­ρω­παϊ­κό New Deal», με δη­μό­σιες επεν­δύ­σεις για την ανά­πτυ­ξη.


Πο­σο­τι­κή χα­λά­ρω­ση με απευ­θεί­ας αγορά κρα­τι­κών ομο­λό­γων από την Ευ­ρω­παϊ­κή Κε­ντρι­κή Τρά­πε­ζα. Ελ­πί­ζου­με ότι θα γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στη συ­νε­δρί­α­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΕΚΤ στις 22 Ια­νουα­ρί­ου.

Οι τέσ­σε­ρις πυ­λώ­νες του Προ­γράμ­μα­τος της Θεσ­σα­λο­νί­κης

Α. Το πρό­γραμ­μά μας για την αντι­με­τώ­πι­ση της αν­θρω­πι­στι­κής κρί­σης,

Β. Τα άμεσα μέτρα για την επα­νεκ­κί­νη­ση της οι­κο­νο­μί­ας.

Γ. Το εθνι­κό σχέ­διο για την ανά­κτη­ση της ερ­γα­σί­ας.

Δ. Τις με­ταρ­ρυθ­μί­σεις για το θε­σμι­κό και δη­μο­κρα­τι­κό με­τα­σχη­μα­τι­σμός της δη­μό­σιας διοί­κη­σης.

Μέτρα για την επα­νεκ­κί­νη­ση της οι­κο­νο­μί­ας

Στό­χος είναι η στή­ρι­ξη των μι­κρών και με­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων, αλλά και η αύ­ξη­ση των δη­μό­σιων εσό­δων από τη ρύθ­μι­ση των λη­ξι­πρό­θε­σμων οφει­λών.

·                                 Είναι επι­τα­κτι­κή η πρό­τα­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για τη σύ­στα­ση ει­δι­κών πε­ρι­φε­ρεια­κών επι­τρο­πών εξώ­δι­κου δια­κα­νο­νι­σμού, ώστε να ει­σπρα­χθούν αμέ­σως οι οφει­λές προς το δη­μό­σιο και τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία.

·                                 Οι δό­σεις δεν θα ξε­περ­νούν το 30% του ετή­σιου ει­σο­δή­μα­τος του οφει­λέ­τη.

·                                 Οι προ­σαυ­ξή­σεις και τα πρό­στι­μα δεν θα ξε­περ­νούν το 30% του αρ­χι­κώς οφει­λό­με­νου κε­φα­λαί­ου.

·                                  Φο­ρο­λο­γι­κή και ασφα­λι­στι­κή ενη­με­ρό­τη­τα θα δοθεί άμεσα για όσους εντα­χθούν στη ρύθ­μι­ση

·                                 Άμεσα θα παυ­θούν οι κα­τα­σχέ­σεις και οι ποι­νι­κές διώ­ξεις για όσους εντάσ­σο­νται στη ρύθ­μι­ση, και θα ανα­στα­λούν για όσους απο­δε­δειγ­μέ­να έχουν μη­δε­νι­κό ει­σό­δη­μα.

·                                 Κα­ταρ­γεί­ται η αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή αυ­τό­φω­ρη δια­δι­κα­σία για οφει­λές προς το δη­μό­σιο.

·                                  Κα­ταρ­γεί­ται ο φόρος λαι­μη­τό­μος, ο ΕΝΦΙΑ. Και θε­σπί­ζε­ται κοι­νω­νι­κά δί­καιος φόρος με­γά­λης ακί­νη­της πε­ριου­σί­ας.

·                                 Αφο­ρο­λό­γη­το όριο, θε­σπί­ζε­ται στα €12.000 για όλους.

·                                  Ιδρύ­ου­με Δη­μό­σια Ανα­πτυ­ξια­κή Τρά­πε­ζα και Τρά­πε­ζες ει­δι­κού σκο­πού για τους μι­κρο­με­σαί­ους και τους αγρό­τες.

·                                 Και τέλος προ­χω­ρά­με στο Πρό­γραμ­μα της Νέας Σει­σά­χθειας με τη Ρύθ­μι­ση κόκ­κι­νων δα­νεί­ων.

(*Πηγή: ΝΑΥ­ΤΕ­ΜΠΟ­ΡΙ­ΚΗ)

Η ηγε­τι­κή ομάδα της κυ­βέρ­νη­σης φαί­νε­ται να θέλει την κε­ντρο­α­ρι­στε­ρο­ποί­η­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και αυτό φά­νη­κε πα­ρό­λο που δεν το κα­τα­λά­βα­με από την το­πο­θέ­τη­ση υπουρ­γών και διευ­θύ­νο­ντων συμ­βού­λων σε δη­μό­σιους φο­ρείς. Προ­σω­πι­κά πί­στευα πως υπήρ­χε σχέ­διο ρήξης απο­κα­λύ­πτω­ντας τα πραγ­μα­τι­κά πρό­σω­πα της ντό­πιας και ξένης τρόι­κα στον Ελ­λη­νι­κό λαό αλλά και στους ευ­ρω­παϊ­κούς λαούς και έπεσα έξω.

Εάν λοι­πόν ο πρω­θυ­πουρ­γός από την Δευ­τέ­ρα καθώς φαί­νε­ται προ­βεί σε κα­θαι­ρέ­σεις των τριών θε­σμι­κών δια­φω­νού­ντων αλλά και των βου­λευ­τών που δια­φώ­νη­σαν, θα έχει προ­βεί σε αντι­δη­μο­κρα­τι­κή αυ­θαι­ρε­σία που θα ενα­ντιώ­νε­ται στις προ­ε­κλο­γι­κές εξαγ­γε­λί­ες βάσει απο­φά­σε­ων των ορ­γά­νων του κόμ­μα­τος, βάσει της ψήφου του λαού την 25η Ια­νουα­ρί­ου και βάσει του 61,3% του ΟΧΙ του λαού. Ο πρω­θυ­πουρ­γός που δι­καί­ως κα­τη­γο­ρού­σε τις συ­γκη­βερ­νή­σεις των μνη­μο­νί­ων για αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή και αντι­δη­μο­κρα­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά, δεν έχει δι­καί­ω­μα να πα­ρεκ­κλί­νει από τις θέ­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και του ΛΑΟΥ όπως αυτές υπήρ­χαν προ­ε­κλο­γι­κά. Η δο­λο­φο­νία του λαού μέσω των μέ­τρων και των επεμ­βά­σε­ων των πιο αντι­δρα­στι­κών-νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων κύ­κλων της Ε.Ε. δεν πρέ­πει να πε­ρά­σει.

Τέλος καλώ τα μέλη,τους βου­λευ­τές και τους φί­λους του πραγ­μα­τι­κού ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς σε πλήρη συ­στρά­τευ­ση ώστε να αντι­με­τω­πί­σου­με ότι φαί­νε­ται πως έρ­χε­ται από την Δευ­τέ­ρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου